مینویسم تا ...

این نوشتن های گاه و بیگاه ، نهیب روح خسته ای است که میخواهد ثابت کند هنوز نفس می کشد.

هنوز نفس میکشم

هنوز تورا می کشم

هنوز بیکار، سیگار میکشم

خیلی وقت است دلم برایت لک نزده

این روزها انقدر دویدم دنبال خودم در پس کوچه‌های تنهایی

هی نفس نفس می زنم

هی بی تو نفس نفس میزنم

و هی هزیان می گویم اینجا

***************************************************

جوجه کلاغ عزیز الوعده وفا

/ 0 نظر / 10 بازدید