چه حس زیبایی

لحظه اذان است

خدایا کمک کن روزه ذلم را هیچ گاه افطار نکنم

××××××××××××××××××××××××××××××

الله اکبر  الله اکبر ...

×××××××××××××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 10 بازدید