وجدان لعنتی

دلت می گوید ادامه بده

دوستش داشته باش

در آغوشش بگیر و با بوسه هایش به آسمان ها برو!

اما

وجدانت می گوید

دوستش داشته باش

اما دیگر صدایش را نشنو

او با تو آیند ه ای ندارد

دوستش داشته باش اما به سمتش نرو

ذوستش داشته باش

شب ها برایش گریه کن

با خیالش در یک مجلس بزرگ برقص

گیتارت را بردار و برای او بزن

اما دیگر هیچ وقت

هیچ وقت

هیچ وقت سمتش نرو

و من به ندای وجدانم گوش می دهم

و از این پس من میمانم و گریه های گاه و بیگاه

خداااااااااااااااااااااااا

کمی با من مدارا کن

کمی با من مدارا کن

که خود را با تو بشناسمممممممممممممم

/ 0 نظر / 11 بازدید