گاهی

گاهی می چرخی

گاهی دلت می خواهد فریاد بکشی آسمان را !!!

گاهی دلت می خواهد دیوار باشی

و گاهی گریه کنی

گاهی دوست داری هزیان بگویی

تف به تو زندگی

و تف زندگی می کند شدن را

چرت نگو پیر مرد !!!

/ 2 نظر / 11 بازدید
عاشق(سکوت)

گاهی میخوام سکوت فریاد کنم اما تیغ روزگار شاهرگ کلامم بدجور بریده سکوتم بند نمی یاد..