عباس

خدایا

آب شرمنده عباس شد و ما شرمنده آبروی رفته مان نزد تو

خدایا

کمک کن دستم جز در راه تو ننویسد و اندیشه ام جز در هوای تو پرواز نکند

/ 0 نظر / 8 بازدید